KVKK Bilgilendirme Metni

PERRE HOTELS (SİSA OTELCİLİK TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ.)

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Sisa Otelcilik Turizm Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra “Perre Hotels” olarak anılacaktır.) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

1.Veri Sorumlusu

Sisa Otelcilik Turizm Ticaret Ltd. Şti. olarak (Bundan sonra “Perre Hotels” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

2.İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, Beraberindeki misafir adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi

İletişim Bilgileri: Adres, Telefon numarası, e-posta adresi

Finansal Bilgileri: Banka hesap bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Fotoğraf, Sağlık durumu ve ilaç kullanım bilgisi

Diğer: Oda numarası, Araç plaka bilgisi, Sigara kullanım bilgisi, Alerjen Durumu Bilgisi

3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek – vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Otelimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.

4.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

·         İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.

·         Online satış platformları, turizm acenteleri, organizasyon firmaları, fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.

5.Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Zamanı

Kişisel veriler, aşağıdakiler dahil çeşitli durumlarda toplanabilir:

• Oda rezervasyonu

• Otele giriş ve ödeme

• Bir konaklama sırasında otel barında veya restoranında yeme/içme

• İstekler, şikayetler ve/veya anlaşmazlıklar.

• Müşteri anketlerine katılma (örneğin Konuk Memnuniyeti Anketi)

• Online oyunlar veya yarışmalar

• E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.

• Tur operatörleri, seyahat acenteleri, GDS rezervasyon sistemleri ve diğerleri

• Perre Hotels web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)

• Online formlar (online rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki Perre Hotels sayfaları

6.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

·         Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

·         Perre Hotels’insatış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,

·         Perre Hotels tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

·         Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,

·         Perre Hotels’in ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,

·         Perre Hotels tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

·         İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,

·         Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

·         Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,

·         Hizmet kullanımlarınızı izlemek (telefon, bar, ödemeli TV vb.)

·         Odalara erişimi yönetmek

·         Oteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan müşterilere yönelik listelerin iç yönetimi (agresif ve antisosyal davranışlar, otel sözleşmesine uyulmaması, güvenlik düzenlemelerine uyulmaması, hırsızlık, hasar veya ödemeyle ilgili olaylar).

amaçlarıyla işlenmektedir.

7.Kişisel Verilerinizin Hangi Hukuki Nedenlerle İşlendiği

Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplerle ve zorunlu olması halinde açık rızanız aranmadan işlenmektedir;

·         Açık rızanızın bulunması,

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi

·         Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

·         İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

·         Özel Nitelikteki Sağlık Verileriniz açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun’un 6. Maddesinde sayılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir.

·         Kişisel verileriniz; 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir.

·         Özel nitelikli kişisel verileriniz, hizmet sunulacak kişinin kimlik doğrulamasının yapılabilmesi ve SPA masaj hizmeti ile cilt bakım hizmetlerinin sağlıklı şekilde sunulabilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebep uyarınca misafirin açık rızası alınarak işlenecektir.

8.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

·         İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.

·         Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

·         İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

·         Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketi ile paylaşılacaktır.

·         Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

9.KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu ’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

·         “Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:35 Kemer / ANTALYA – Türkiye” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

·         Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

·         Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@perrehotels.com  adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

SİSA OTELCİLİK KVKK FORMLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Sis Otelcilik – Başvuru formu

Sisa Otelcilik – Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikası

Sisa Otelcilik – Özel nitelikli kişisel veri politikası